Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Fresco showing Onuphrius in Prokynesis

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]