Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Sanctuary, Apse, Wall, Fresco, Epiphanius of Salamis

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]