Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Sanctuary, Vault, Fresco, Ascension

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]