Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Naos, West Bay, South Wall (Niche), Fresco, Saints

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]