Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Naos, East Bay, South Wall, Tympanum, Fresco, Dormition

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]