Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Sanctuary, Apse, Wall, Fresco, Apostle Barnabas

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]