Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Naos, West Bay, South Side, Fresco, Nativity

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]