Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Fresco, naos, showing Solomon

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]