Country: Cyprus
Site: Kellia: St. Anthony

Fresco showing St. Panteleimon

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]