Country: Cyprus
Site: Kalopanayiotis: Agios Ioannis Lampadistis

fresco showing the Crucifixion

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]