Country: Cyprus
Site: Kalopanayiotis: Agios Ioannis Lampadistis

Fresco showing the Lame man walking

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]