Country: Cyprus
Site: Kakopetria: Ag. Nikolaos tis Stegis

Fesco showing St. Sabas and St. Sozomenos

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]