Country: Cyprus
Site: Trikomo (Iskele): Theotokos

Fresco, southwest niche showing St. Menas

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]