Country: Cyprus
Site: Trikomo (Iskele): Theotokos

Fresco, conch showing Blachernitissa (detail)

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]