Country: Cyprus
Site: Trikomo (Iskele): Theotokos

Fresco, south arcade showing magi(?)

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]