Country: Cyprus
Site: Kakopetria: Ag. Nikolaos tis Stegis

Fresco showing Stephen the Younger

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]