Country: Cyprus
Site: Kakopetria: Ag. Nikolaos tis Stegis

Fresco showing Christ's Entry into Jerusalem

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]