Country: Cyprus
Site: Pera Chorio: Church of the Apostles

Fresco, south arcade

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]