Country: Cyprus
Site: Pera Chorio: Church of the Apostles

Fresco, apse, semi-dome

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]