Country: Cyprus
Site: Paphos: Saint Neophyte Monastery

Fresco, naos, Theodose Okoin(?)

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]