Country: Cyprus
Site: Paphos: Saint Neophyte Monastery

Fresco, naos, Paisius

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]