Country: Cyprus
Site: Monagri: Panagia Amasgou

Fresco showing John Calybites?

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]