Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Fresco showing Symeon the Younger

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]