Country: Georgia
Site: Kintsvisi: Kintsvisi, Church of St. Nicholas

Fresco

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]