Country: Crete
Site: Kitiros: Church of St. Paraskevi

Wall, south, fresco, Scene no. 3

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]