Country: Georgia
Site: David Gareja: Motsameta, Martyrium

Fresco

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]