Country: Georgia
Site: Vardzia: Vardzia Monastery

Fresco showing Mary of Egypt

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]