Country: Turkey
Site: Cappadocia, Goreme: Tokali Kilisse

Fresco showing St. Euthyme

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]