Country: Turkey
Site: Cappadocia, Goreme: Tokali Kilisse

Fresco

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]