Country: Greece
Site: Thessaloniki: Holy Apostles

Fresco, saints, Monk and Joseph

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]