Country: Greece
Site: Thessaloniki: Holy Apostles

Fresco, narthex, saint, Zosimus

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]