Country: Italy
Site: Pompeii: House of Loreius Tiburtinus

Fresco

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]