Country: Italy
Site: Cimitile: Cimitile monastery

Fresco, showing Apostle, Thomas: Incredulity

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]