Country: Italy
Site: Rome: Church of Santa Maria Antiqua

Fresco, showing Euthymius

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]