Country: Greece
Site: Mani: Ano Boulari: Ag. Stratigos

Fresco showing Raising of Lazarus?

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]