Country: Kosovo
Site: Pec: Holy Apostles

Fresco showing Apostle, Thomas: Incredulity

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]