Country: Kosovo
Site: Pec: Holy Apostles

Fresco showing Christ: sending out Apostles

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]