Country: Cyprus
Site: Kalopanayiotis: Agios Ioannis Lampadistis

Fresco, south showing the Ascension

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]