Country: Serbia
Site: Karan: Karan Monastery

Fresco, nun

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]