Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Sanctuary, North Wall, Fresco, Joseph the Hymnographer

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]